plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zasady rekrutacji na rok 2014/2015

Zasady rekrutacji do ZSG- H w Grudziądzu na rok szkolny 2014/ 2015

1. Naukę w zespole szkół w klasach pierwszych w szkołach dla młodzieży może podjąć absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 roku życia.
2. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy pierwszej mają absolwenci gimnazjum zgodnie z rozporządzeniem ministra, dotyczącym rekrutacji.
3. Uczeń, który został skreślony z listy uczniów z powodu łamania statutu szkoły nie może ubiegać się o ponowne przyjęcie do szkoły.
4. Uczeń, którego rodzice wyrazili zgodę na rezygnację z nauki w ZSG- H z powodu poważnych problemów wychowawczych, nie może ponownie ubiegać się o przyjęcie do szkoły.
5. Laureaci konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty są przyjmowani do szkoły niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły.

W procesie rekrutacji w ZSG- H przyznaje się punkty z następujących zajęć edukacyjnych:

• Technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej :

- J . polski
- Trzy najwyższe stopnie spośród przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum

• Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności:

- J. polski
- Trzy najwyższe stopnie spośród przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum

• Klasy zawodowe : kucharz, sprzedawca, wędliniarz, cukiernik, piekarz

- J. polski
- Trzy najwyższe stopnie spośród przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Próg punktowy do klas technikum wynosi 50 .

Nauka w klasie technikum trwa 4 lata.

Nauka w klasie zasadniczej szkoły zawodowej trwa 3 lata

Planowane nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym:

• Technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej : język obcy, geografia lub matematyka

• Technik żywienia i usług gastronomicznych : język obcy, biologia lub chemia lub matematyka

• Technik technologii żywności: język obcy, chemia lub matematyka

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSG – H.

Pozostałe zasady , terminy i sposoby przeliczania punktów zgodnie z Zarządzenia Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko –pomorskim, w tym terminów składania dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata na rok szkolny 2014 / 2015 . pobierz

WIRTUALNY

SPACER