plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zasady zdalnego nauczania

INFORMACJA
Dyrektora Zespołu Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu
z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy szkoły


Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po konsultacjach i we współpracy z nauczycielami ustalam następujące zasady pracy szkoły od dnia 25 marca do 26 czerwca 2020 roku:
1. Nauczyciele będą realizować treści nauczania w poszczególnych klasach zgodnie z podstawą programową i szkolnym zestawem programów nauczania za pomocą zdalnych metod nauczania wybranych przez siebie i uzgodnionych z rodzicami i uczniami (wiadomość w dzienniku, mail, platforma edukacyjna, itp.).
2. Aby zapewnić równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia i zróżnicowanie zajęć w każdym dniu realizacja poszczególnych zajęć będzie odbywać się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnym obowiązującym w szkole do dnia 27 kwietnia 2020 roku.
Materiał nauczania do konkretnego tematu nauczyciele będą przekazać uczniom danej klasy w dniu, w którym mają lekcję w planie. Określą również termin wykonania zadań i ćwiczeń oraz sposób oceny. Mogą oceniać pracę ucznia wykonaną w domu na bieżąco, mogą ocenić po wznowieniu zajęć i powrocie do szkoły.
3. Monitorowanie postępów ucznia w nauce będzie odbywać się przez kontrolowanie „obecności” ucznia i jego aktywność w czasie zdalnego nauczania, sprawdzanie i ocenianie wykonania zadań i ćwiczeń oraz poziomu jego wiedzy i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
Monitorowanie obejmuje również informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce w ustalony sposób (e – dziennik, telefon, itp.). Obowiązek kontaktowania się z rodzicami mają zarówno wychowawcy klas, jak i nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych.
5. W sytuacjach szczególnych zapewnia się każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji indywidualnych z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Formę i termin konsultacji ustala dyrektor szkoły po uzyskaniu informacji o potrzebie zorganizowania takiego spotkania.

 

Dyrektor ZSGH
Rafał Szweda

Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

WIRTUALNY

SPACER