plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Opłata za egzamin zawodowy

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie /egzamin zawodowy
Opłatę za egzamin wnoszą:
– uczniowie – młodociani pracownicy
– osoby, które jako absolwenci szkół absolwenci przystępują do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
– osoby, które jako absolwenci KKZ przystępują do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
– osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
– osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.
Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (222,53 zł).
W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:
– w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty (74,18 zł)
– w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty (148,35 zł)
Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000
W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji
Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

WIRTUALNY

SPACER