plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Rekrutacja na staże Hiszpania Niemcy

Rekrutacja na staż w ramach Programu LdV. Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć wniosek aplikacyjny w sekretariacie szkolnym do dnia 30 września 2013 r. Wyboru uczestników dokona się do dnia 15.11.2013, o wynikach poinformuje się każdego kandydata osobiście.

Wniosek aplikacyjny na staż w Hiszpanii pobierz

Wniosek aplikacyjny na staż w Niemczech pobierz

Rekrutacji dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

1. dyrektor szkoły- przewodniczący

2. nauczyciele j. obcych oraz przedmiotów zawodowych

3. pedagog szkolny

Do uczestnictwa w programie uprawnieni są następujący uczniowie:

- są uczniami klas II-III i IV kształcących w zawodach, które obejmuje projekt: technik hotelarstwa; technik kucharz; technik żywienia i usług gastronomicznych

- posiadają średnią ocen na zakończenie roku szk.2012/2013 min.3.0

- posiadają co najmniej średniozaawansowaną znajomość j. angielskiego

- posiadają co najmniej dobre oceny z przedmiotów zawodowych i praktyki zawodowej

- posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania

- są aktywni w działaniach na terenie szkoły i w środowisku lokalnym

- dobrze umotywują chęć skorzystania ze stażu.

Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów uzyskanych za:

- ocenę z zachowania -                                                    0-3

- ocenę z j. angielskiego na koniec r.szk. 2012/2013         0-6

- motywacje do wyjazdu                                                 0-4

- osiągnięcia szkolne i pozaszkolne                                 0-6

- opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych               0-6

- opinia wychowawcy                                                       0-3              

- rozmowa kwalifikacyjna                                                 0-20

Łącznie do zdobycia 48 pkt.

Komisja sporządza dwie listy kandydatów - listę główną i listę rezerwową.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kandydatów o kolejności na liście decyduje średnia ocen na koniec roku szkolnego 2012/2013.

Informacja: Anna Granica, Justyna Przybysz

                                                                                                                                               Zapraszamy!

WIRTUALNY

SPACER