plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki oraz bezpłatny dostęp do Internetu mają uczniowie, ich rodzice i pracownicy ZSG-H.

 2. Biblioteka udostępnia zbiory w dniach i godzinach ustalonych przez Dyrekcję ZSG-H z zastrzeżeniem ich czasowej zmiany.

 3. Wszelkich informacji związanych z wypożyczaniem zbiorów udziela dyżurujący nauczyciel bibliotekarz.

 4. Po zapoznaniu się z regulaminem czytelnik składa podpis na oświadczeniu, potwierdzając respektowanie regulaminu.

 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie nazwiska, adresu, klasy.

 6. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo dwie książki (w tym jedną lekturę). Dokumenty audiowizualne udostępnia się tylko nauczycielom.

 7. Książki wypożycza się na okres dwóch tygodni. Czytelnik ma prawo przedłużyć termin zwrotu książek tylko w przypadku, gdy nie ma na nią innego zamówienia.

 8. Czytelnik korzystając ze zbiorów pracowni multimedialnej ma obowiązek zachować ciszę oraz udokumentować swoją pracę zapisem w zeszycie obecności.

 9. Uczeń korzystajcy z pracowni multimedialnej może być poproszony o okazanie legitymacji w celu ustalenia tożsamości

 10. W stosunku do uczniów niereagujących na upomnienia, biblioteka będzie dochodzić zwrotu książek na drodze administracyjnej.

 11. Za zagubienie lub zniszczenie książki biblioteka ma prawo żądać innego egzemplarza tego samego tytułu lub publikacji najbardziej zbliżonej tematycznie.

 12. Poza pracownię multimedialną nie wypożycza się zbiorów prezencyjnych.

 13. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, a także przed zakończeniem nauki lub pracy każdy czytelnik ma obowiązek uregulowania swoich zobowiązań względem biblioteki.

 14. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu może stanowić podstawę do: wpisania upomnienia w dzienniku lekcyjnym, skierowania wniosku do wychowawcy klasy o obniżenie stopnia z zachowania, zawieszenia w prawach do korzystania ze zbiorów wypożyczalni, a w dalszej kolejności pozbawienia prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.

 

REGULAMIN PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

 

W  PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ  INTERNET WYKORZYSTUJE  SIĘ  JAKO  ŹRÓDŁO  INFORMACJI 
I  POMOCY  NAUKOWEJ.

 

 1. Pracownia multimedialna jest czynna w godzinach pracy Biblioteki Szkolnej.

 2. Z pracowni mogą korzystać nieodpłatnie pracownicy oraz uczniowie ZSG-H po okazaniu legitymacji szkolnych. Do pracowni należy wchodzić bez toreb i kurtek.

 3. Po wejściu do pracowni należy bezzwłocznie udokumentować swoją obecność wpisem do zeszytu obecności w czytelni lub wpisem do zeszytu obecności dla stanowisk komputerowych.

 4. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretne zadania edukacyjne.

 5. Bez zgody nauczyciela bibliotekarza nie można zmieniać stanowisk komputerowych ani sposobu logowania jednostek komputerowych. Należy stosować jedynie loginy  podane przez opiekuna pracowni.

 6. Korzystający z komputera odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu).

 7. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów czas pracy zostanie ograniczony do 30 minut.

 8. Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba, a za zgodną bibliotekarza maksymalnie dwie osoby.

 9. W wyjątkowych przypadkach jedno stanowisko może być zarezerwowane na potrzeby szkoły.

 10. Obowiązuje zakaz korzystania z chatów, gier komputerowych itp. Można natomiast korzystać z usług poczty elektronicznej.

 11. Sporządzanie i kopiowanie informacji elektronicznej może odbywać się wyłącznie na nośnikach zewnętrznych sprawdzonych uprzednio programem antywirusowym.

 12. Z nagrywarek mogą korzystać osoby, które uzyskały zgodę opiekuna pracowni

 13. Dozwolone jest kopiowanie materiałów nienaruszających praw autorskich.

 14. Użytkownik może skanować jedynie informacje naukowe. Skaner obsługuje bibliotekarz.

 15. Obowiązuje zakaz wyłączania komputera, zmieniania jego ustawień, wgrywania własnych programów, kasowania zainstalowanych.

 16. Z książek księgozbioru prezencyjnego oraz z czasopism można korzystać wyłącznie w pracowni.

 17. Użytkownicy pracowni zobowiązani są do zachowania ciszy oraz dbania o estetykę pomieszczenia.

 18. Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może otrzymać jednorazowy zakaz korzystania z pracowni.

 19. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa do korzystania z pracowni na określony czas.

 

WIRTUALNY

SPACER